106 Strasser, Andrew v Lantz, S. (Wayne) 01-11-20 W PIN 1:42

106 Strasser, Andrew v Lantz, S. (Wayne) 01-11-20 W PIN 1:42